วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่

 

   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 โรงเรียนบ้านซำบอนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนทุกคนตระหนักถึงพิษภัยและโทษของยาเสพติด โดยร่วมกันป้องกันรณรงค์ในหมู่บ้าน ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด  

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 

 - ผอ.อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหน้าเสาธงหลังเคารพธงชาติ ในวันต่อต้านยาเสพติดและประชาสัมพันธ์คำขวัญ

-  ให้นักเรียนส่งคำขวัญเกี่ยวกับการพิษภัยของยาเสพติด

- เขียนป้าย รณรงค์ป้องกัน ยาเสพติดในรูปแบบคำขวัญให้คติ เกี่ยวกับยาเสพติด

- คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านซำบอนร่วมกับนักเรียน เดินถือป้ายรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดรอบๆบริเวณหมู่บ้านซำบอน

- จัดอบรมทุกวันศุกร์  หลังจากการสวดมนต์ไหว้พระเสร็จ

นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกนึกถึงบุคคลสำคัญของชาติ ที่เป็นแบบอย่างในการประพันธ์บทกลอน บทกวีต่าง ๆ ที่ถือว่าเป็นบรมครู ที่เป็นเลิศในด้านภาษาไทย และหวังว่าจะเป็นโอกาสอันดีที่ เด็ก และเยาวชน จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติและผลงานอันทรงคุณค่าของสุนทรภู่ ได้ร่วมแสดงความกตัญญู กตเวทิตาแด่ท่าน สุนทรภู่ ตลอดจนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ต่อไป

กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ

- การแข่งขันเขียนเรียงความ

- วาดภาพ

- คัดลายมือ

- จัดบอร์ดนิทรรศการ เกี่ยวกับวันสุนทรภู่

- ตอบปัญหา เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่

 

............................................................................................................................................................................................
วันที่ : 2012-08-11
: หัวข้อข่าวสาร :
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง
................................................................................................
แจ้งกำหนดการเปิดเทอมที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
................................................................................................
วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
................................................................................................
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2555
................................................................................................
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
................................................................................................